NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 0-7 | 63 25 | 76 82 61 34 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 63 25 | TRÚNG LÔ: 76 82 61X2
02-12-2021 8-6 | 96 25 | 00 73 24 12 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 96 25 | TRÚNG LÔ: 00 12
01-12-2021 1-4 | 82 51 | 66 41 05 17 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG LÔ: 41 05 17
30-11-2021 3-7 | 30 31 | 67 65 60 38 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 30 | TRÚNG LÔ: 65 60 38X2
29-11-2021 6-6 | 10 00 | 62 97 73 85 TRƯỢT | TRÚNG ST: 10 00 | TRÚNG LÔ: 97 73
28-11-2021 8-8 | 78 95 | 90 83 95 82 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 78 95X2 | TRÚNG LÔ: 90X2 95X2 82
27-11-2021 2-2 | 36 98 | 17 41 38 26 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 36 98 | TRÚNG LÔ: 17
26-11-2021 1-0 | 88 93 | 62 65 60 76 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG LÔ: 60 76
25-11-2021 1-3 | 00 91 | 33 44 48 58 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 33 44 48
24-11-2021 5-6 | 70 77 | 45 46 71 30 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 70X2 | TRÚNG LÔ: 45 71 30
23-11-2021 6-0 | 25 05 | 61 83 27 17 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG LÔ: 83 17X2
22-11-2021 9-3 | 01 66 | 00 62 31 01 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 01X2 66 | TRÚNG LÔ: 62 31 01X2
21-11-2021 7-8 | 70 29 | 75 85 33 72 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 70 29 | TRÚNG LÔ: 75
20-11-2021 4-2 | 56 12 | 06 96 08 89 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 06 96 08 89
19-11-2021 1-2 | 05 85 | 86 08 07 74 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG LÔ: 86 08 07
18-11-2021 6-0 | 10 00 | 16 02 72 53 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 10 00 | TRÚNG LÔ: 02 53