NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 19-05-2022
18-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-05-2022 4-2 TRƯỢT
16-05-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-05-2022 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
13-05-2022 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-05-2022 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
11-05-2022 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-05-2022 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
09-05-2022 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
08-05-2022 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 9
07-05-2022 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
06-05-2022 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
05-05-2022 4-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
04-05-2022 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
03-05-2022 3-3 TRÚNG ĐUÔI: 3