NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 17 | 76 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG BT: 76
02-12-2021 87 | 21 TRÚNG ĐỀ: 87X2 | TRÚNG BT: 21
01-12-2021 02 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT
30-11-2021 38 | 72 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 72
29-11-2021 87 | 21 TRÚNG ĐỀ: 87X2 | TRÚNG BT: 21
28-11-2021 88 | 01 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRƯỢT
27-11-2021 34 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24
26-11-2021 10 | 63 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 63
25-11-2021 13 | 33 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 33
24-11-2021 56 | 03 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG BT: 03
23-11-2021 80 | 16 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 16
22-11-2021 83 | 38 TRƯỢT | TRÚNG BT: 38
21-11-2021 79 | 81 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 81
20-11-2021 54 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71X3
19-11-2021 13 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2021 70 | 69 TRƯỢT | TRÚNG BT: 69