NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 19-05-2022
18-05-2022 38 | 26 TRƯỢT | TRÚNG BT: 26
17-05-2022 53 | 32 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG BT: 32X2
16-05-2022 14 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
15-05-2022 49 | 73 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 73
14-05-2022 76 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
13-05-2022 36 | 82 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 82
12-05-2022 65 | 59 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 59
11-05-2022 24 | 90 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRÚNG BT: 90
10-05-2022 17 | 07 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG BT: 07
09-05-2022 49 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71
08-05-2022 38 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2022 01 | 96 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
06-05-2022 06 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
05-05-2022 64 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43X2
04-05-2022 10 | 89 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 89X2
03-05-2022 44 | 34 TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG BT: 34