NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10X2
02-12-2021 67 TRÚNG SVIP BT: 67
01-12-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
30-11-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
29-11-2021 04 TRÚNG SVIP BT: 04
28-11-2021 78 TRÚNG SVIP BT: 78
27-11-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
26-11-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
25-11-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
24-11-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30
23-11-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
22-11-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
21-11-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73X2
20-11-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73X2
19-11-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
18-11-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41